با توجه به این توضیحات مسائلی که در دوره ۶ ، ۷ ، ۸، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ سالگی مطرح می شوند عبارت اند از:

تغییرات تدریجی کودکان ۶ ساله

رشد استقلال کودکان ۸ ساله

موارد سخت کودکان ۷ ساله

تعیین محدودیت ها در کودکان ۶ تا ۱۱ ساله

زندگی خانوادگی

همراهی با کودکان ۶ ، ۷ ، ۸، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله

مدرسه کودکان ۱۰ ساله

وقتی والدین در خانه نیستند

خلاقیت و بازی کودکان ۶ ، ۷ ، ۸، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله

برنامه های تابستانی

حرف زدن و گوش کردن

زندگی خانوادگی

تغییرات

وضعیت ظاهری

استقلال

مسئولیت کودکان ۶ ، ۷ ، ۸، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله

همتایان کودکان ۶ ، ۷ ، ۸، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله

اختلاف های روزمره

مشکلات جدی تر


موضوعات مرتبط :

ویژگی کودکان ۳ ساله ، ویژگی کودکان ۴ ساله ، ویژگی کودک ۵ ساله

ویژگی نوجوان ۱۲ ساله ،  ویژگی نوجوان ۱۳ ساله، ویژگی نوجوان ۱۴ ساله ، ویژگی نوجوان ۱۵ ساله ، ویژگی نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله

ویژگی افراد بالای ۱۸ سال

Rate this page