نقش بازی و تمرین در کودکانphoto 2019 03 16 16 09 29

امروزه اکثر روانشناسان متخصص در ضمیمه کودک معتقد هستند بهترین راهکارهای تربیتی و حتی آموزشی برای کودکان باید به روش های غیر مستقیم انجام شود چرا که کودکان زمانی که متوجه می شوند که در حال آموزش دیدن هستند گارد دارند و همین گارد والدین و مربیان رو از نتیجه ی مطلوب دور میکند لذا توصیه می شود همیشه از روش های غیر مستقیم استفاده شود و باید بدانید بلا شک بازی بهترین روش آموزش غیر مستقیم است درآموزش غیر مستقیم در قالب بازی هدف، وسعت پیدا می کند ومفاهیم، متعدد و گوناگون می شوند. هر کودکی، هر چقدر که بخواهد و بتواند، کشف می کند و یاد می گیرد. محدوده ای برای او تعیین نمی شود. کودک در فعالیت ها، بیشر آزادی دارد.

آموزش برایش جنبه بازی و سرگرمی پیدا می کند. می تواند خود برنامه اش را تنظیم کند و پرسش های گوناگون در زمینه آنچه فهمیده و کشف کرده است مطرح کند. ارزشیابی از دانسته های او نیز غیر مستقیم انجام می شود. آنچه در گفت و گو، یا فعالیت های انفرادی و گروهی از او دیده می شود کافی است. امتحان و نمره ای در کار نیست. آموزش پیش از دبستان را در بیشتر کشورهای جهان، نوعی آموزش غیر مستقیم می دانند. حتی در بسیاری از کشورها کوشش دارند آموزش دبستانی را هم به طور کامل، یا دست کم قسمتی از آن، را غیر مستقیم کنند.

مجموعه هوش نیک با اتکا به این مهم بعد از شناسایی هوش قالب در کودک شما به شما تمریناتی اراعه خواهد کرد که در قالب بازی هوش های غالب کودک را تقویت کنید که والدین هم وقت بیشتری برای کودک میگذارند و هم به صورت اصولی و در راستای تقویت هوش با کودک خود بازی خواهند کرد باید خاطر نشان کنم که مطالعات ۴-۵ ساله در ضمیمه تدوین این بازی ها انجام شده و با توجه به شرایط سنی کودک شما متغیر خواهد بود

تمرینات هوش نیک در ٣ مرحله است مرحله مقدماتی ، میانی، پیشرفته

که ورود به هر مرحله مستلزم عملکرد درست والد و کودک در مرحله قبل است

 

بازگشت به صفحه اصلی تست هوش

از کجا شروع کنیم

Rate this page