همان طور که گفته شد، سبک زندگی همان رفتارها و وظایف زندگی روزمره انسان است که در ۶ محور کلی عنوان می شود؛ این موارد عبارت اند از:

 • داشتن روحیه اجتماعی یا حس مشارکت

 • توجه به زندگی عاشقانه

 • تحقق خود بر اساس کار و شغل

 • وظیفه فرد در قبال خود

 • وظیفه معنوی

 • وظیفه خانوادگی

حال نوع رویارویی انسان با این وظایف، سبک زندگی او را از سبک زندگی دیگران متمایز می کند. شاخه ها و سر شاخه های درخت سبک زندگی یا لایف استایل مبتنی بر ۵  نگرش است که این ۵ نگرش به عنوان ساقه درخت شناخته می شود؛ که عبارت اند از:

 • نحوه نگرش به خود

 • نحوه نگرش به مشکلات

 • نحوه نگرش به دیگران

 • نحوه نگرش به جنس مخالف

 • نحوه نگرش به کلیت زندگی

و موضوع بعدی ریشه استوار این درخت است که آن نیز در ۵ محور خلاصه می‌شود؛ که عبارت اند از:

 • سلامتی ظاهر و اندام

 • وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده

 • نگرش های والدین

 • شکل جمعی خانواده

 • نقش جنسیتی

 بنابر عقیده روانشناسان کیفری استرالیا و همچنین ایرانیزه شدن آن توسط موسسه هوش نیک، سبک زندگی همانگونه که شامل الگوهای رفتاری دیداری و خارجی است؛ لایف استایل درونی و بیرونی را نیز در بر می‌گیرد، بنابراین لایف استایل هم عینی و هم ذهنی است و تنها نوعی بیان و یا شکل نیست بلکه راه دستیابی به هدف و دارای اصالت است؛ به بیان دیگر، لایف استایل راهی برای رفع مشکلات و پیگیری اهداف است.

 در نهایت سبک زندگی یعنی کلیت بی همتا و فردی زندگی که همه فرآیندهای عمومی زندگی در ذیل آن قرار دارند.

با توجه به تمام توضیحات، حال یک کودک تصمیم می گیرد که در آینده چگونه نقش خود را در خانواده، جامعه و حتی برای خود ایفا نماید و این روش یکی از تاثیرگذارترین مسائل در زندگی بشر خواهد بود.

 همانگونه که ما به صورت روزمره با مسائلی روبرو هستیم که هیچ شناختی از آن نداشته و روش مقابله و یا کنار آمدن با آن را نیاموخته ایم؛ بنابراین زندگی شادی نیز در مقابل ما وجود ندارد. این موضوع آنجا اهمیت پیدا می کند که هر چه سن کودک پایین تر باشد، می توان این روش زندگی و سبک زندگی را به صورت منسجم تر وساختار یافته تر در زندگی کودک ساری و جاری نمود.

بازگشت به صفحه اصلی سبک زندگی

Rate this page