لذا جهت آن که بتوانیم کارگاه آموزشی هوش نیک را با موفقیت اجرا کنیم، علاوه  بر آگاه بودن از ویژگی های کارگاه؛ باید از اهداف آن هم آگاه باشیم. مهمترین هدفی که از اجرای کارگاه آموزشی هوش نیک انتظار می رود، ارتقای دانش و ایجاد مهارت در زمینه والدگری،ارتقاء هوش ،توسعه استعداد و مهارت کودکان و نوجوانان در مدت زمان کوتاهی در میان والدین است. دومین هدف، ارائه مباحث علمی متنوع و مورد نیاز والدین به صورت فشرده می باشد، هدفی که اجرای  آن نیاز به تلاش زیادی در تنظیم محتوای آموزشی دارد. سومین هدف، افزایش دانش و توانایی والدین در راستای شناخت بیشتر از موضوع روز کودکان و گسترش رفتار آگاهانه آنها می باشد. چهارمین هدف و آخرین هدف اصلی، رشد  والدین در راستای پیشگیری یا حل مشکلاتیمی باشد  که معمولاً در حوزه موضوع کودکان مطرح می‌گردد و رفع آن ها نیازمند آگاهی و تجربه کافی ولازم  می باشد.

کارگاه آموزش هوش کودک

در مرحله  بعدی، باید درک کنیم که کارگاه آموزشی در موسسه هوش نیک چه تأثیراتی را می تواند در والدین ایجاد نماید. به باور برنامه ریزان واحد تحقیق و توسعه هوش نیک، بیشترین تأثیری که از برگزاری یک کارگاه آموزشی هوش نیک پیگیری می شود، تغییر نگرش والدین می باشد. لذا، نتیجه  اصلی کارگاه آموزشی هوش نیک فراتر از دانش یا مهارت آموزی می باشد و باید به ایجاد تغییر در نگرش والدین منجر شود. همچنین، با برقراری کارگاه آموزشی هوش نیک به دنبال یافتن راه حل مناسبی جهت گسترش ارزش هایی هستیم که خودمان و والدین به آن ها باور داریم و این فعالیت  را از راه ، بحث و گفتگو می توان انجام داد. همچنین، دستاورد کارگاه آموزشی هوش نیک فراهم نمودن محیطی برای تبادل نظر و تجارب در میان شرکت کنندگان است.

کارگاه آموزش هوش کودک

لیست کارگاه های هوش کودک برگزار شده :

کارگاه هوش مالی

کارگاه هوش ۹ گانه

کارگاه تبدیل هوش به استعداد (مخصوص کارشناسان ارشد روانشناسی )

کارگاه تبدیل هوش به استعداد (مخصوص والدین )

کارگاه تبدیل استعداد به مهارت(مخصوص کارشناسان ارشد روانشناسی )

کارگاه تبدیل استعداد به مهارت(مخصوص والدین )

کارگاه تربیت جنسی

کارگاه والدگری

کارگاه کودک شاد

کارگاه کودک باهوش

 

Rate this page