اولین مرکز تحقیق و توسعه هوش مالی کودکان در ایران

مراکز تحقیق و توسعه زیادی طی سال های اخیر بدنبال تغییرات بوجود آمده در سراسر دنیا به منظور انجام تحقیقات بر روی هوش و استعداد کودکان شکل گرفته اند. تمرکز ما بر روی هوش و استعداد کودکان 4 تا 6 می باشد.
از نگاه ما ، استعداد عبارتست از آمادگی درونی ، طبیعی و قابل کسب هر فرد به منظور انجام فعالیت مختلف. عوامل درونی و قابل کسب در نقشگیری استعداد جایگاه ویژه دارد. در واقع استعداد شامل توانایی و همچنین قابلیت خاص یادگیری و انجام ماهرانه یک فعالیت ویژه می باشد. در کنار این موضوع، هوش عبارتست از توانایی های یادگیری و عملیاتی نمودن مهارت لازم بمنظور همراستایی با خواسته های درونی و بیرونی هر فرد و همچنین هوش نقش در توانایی حل مسائل افراد دارد.
نتیجه آنکه حتی اگر هوش و استعداد را دو مفهوم مستقل در نظر بگیریم، باز هم با هم ارتباط دارند و باید نگاهی تعاملی به هوش و استعداد داشت آنچه در دنیای امروز مهم است اینکه هوش و استعداد منشا تفاوت میان انسانها محسوب می گردند. ترکیب های متفاوت از ابعاد هوش هر نفر می تواند منتج به خلق مجموعه کاملی از استعدادهای جزنی گردد. به زبان ساده می توان ابعاد هوش را پوشش کلان از استعدادها تفسیر نمود.
برخی ابعاد هوش انسان تأثیر مستقیم در شکل گیری استعداد مالی دارد. تمرکز ما توسعه و تقویت این ابعاد از هوش در زمان مناسب شکل گیری در کودکان می باشد. با ارزیابی و تقویت این ابعاد هوش ، احتمال موفقیت مالی کودکان در آینده بیشتر از سایر افراد خواهد بود.


خدمات مرکز

تست هوش کودکان 4 تا 6 سال
تست های هوش علمی متعددی برای کودکان در سراسر دنیا به منظور آزمون هوش و استعداد کودکان معرفی گردیده است.
دکترین متخصص در مرکز هوش نیک با انجام آزمایشات متعدد با کمک چند روش به صورت مکمل ، امکان آزمون دقیق هوش کودکان را فراهم نموده اند.

تست هوش

خدمات مرکز

تقویت هوش مالی کودک 4 تا 6 سال


77655810 021